Souhlas se zpracováním os. údajů

Poskytovatel, zpracovávajícím osobní údaje, je firma:

Pískovačka s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ:07980256
DIČ:CZ07980256

Kontaktní údaje poskytovatele jsou:

  1. doručovací adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
  2. telefon: +420 736 130 199,
  3. email: obchod@piskovacka.cz,

(dále jen „poskytovatel“)

Klient dobrovolně souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele, a to až do doby klientova písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa e-mailu, telefonní číslo, a to k marketingovým a informačním účelům. (dále společně jen „osobní údaje“). Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

S veškerými osobními údaji bude zacházeno dle zásad o zpracování osobních údajů uveřejněných na internetové adrese https://obchod.piskovacka.cz/

Ochrana osobních údajů klienta - fyzické osoby, je stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti klienta odstranit z databáze poskytovatele. Osobní údaje klientů jsou zabezpečeny proti zneužití v souladu s platnou legislativou.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatele pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné či jinak zavádějící s ohledem na účel a způsob jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení situace, nebo aby poskytovatel či zpracovatel zajistil nápravu, případně odstranil takový stav.